Search
Menü
"Welding Society for International Ltd.
Międzynarodowe Towarzystwo Spawalnictwa sp. z o. o.
Schweißtechnik - WeiterbildungschweißenSchweißtechnik Indrustrie

Ogólne warunki świadczenia usług

 1. Podstawę wyceny usług stanowią dane przekazane przez Klienta, dotyczące m.in. wnioskowanego zakresu usługi. W przypadku zmian tych danych kalkulacja podlega aktualizacji.
 2. Realizacja umowy zawartej na podstawie  oferty nastąpi w oparciu o Ogólne Warunki Świadczenia usług „SLV-GSI Polska” Sp. z o.o.  Jeśli zlecenie (lub inne dokumenty) nie będą stanowiły inaczej Klient umożliwia realizację zleconej usługi w ciągu 6 miesięcy od daty przyjęcia przez „SLV-GSI Polska” Sp. z o.o.  zlecenia do realizacji. Termin ten może zostać wydłużony na pisemny wniosek Klienta.
 3. W przypadku gdy z przyczyn leżących po stronie Klienta realizacja usługi nie rozpocznie się w ciągu 6 miesięcy od daty przyjęcia zlecenia do realizacji lub nie zostanie ustalony termin jej wykonania, „SLV-GSI Polska” Sp. z o.o.  uznaje zlecenie za nieaktualne i może obciążyć Klienta opłatą administracyjną w wysokości 1500,00 zł netto. 
 4. W przypadku konieczności przerwania usługi i późniejszego jej wznowienia, dodatkowe wynikające z tego tytułu koszty zostaną uwzględnione w rachunku po wcześniejszym uzgodnieniu ich z Klientem.
 5. W przypadku potrzeby skorzystania z usług tłumacza koszty z tym związane ponosi Klient.
 6. „SLV-GSI Polska” Sp. z o.o.  nie ponosi kosztów związanych z sytuacją - powstałą nie z winy „SLV-GSI Polska” Sp. z o.o.  - wymagającą udzielenia pomocy przez odpowiednie służby Klienta, czy też nagłej pomocy medycznej i/lub przeprowadzenia ewakuacji z miejsca powstania zagrożenia.
 7. „SLV-GSI Polska” Sp. z o.o.  gwarantuje wysoką jakość usługi oraz terminowe wykonanie prac, przy założeniu, że wszystkie niezbędne informacje, jak również materiały i prace zależne od Klienta będą terminowo dostarczone lub wykonane.  
 8. Klient będzie dostarczał zgodnie z ustalonym wcześniej harmonogramem, w miarę możliwości w postaci  elektronicznej,  materiały niezbędne do realizacji zlecenia.
 9. „SLV-GSI Polska” Sp. z o.o.  zobowiązuje się zachować w tajemnicy wszystkie informacje uzyskane u Klienta w trakcie realizacji zlecenia, także po wygaśnięciu niniejszej oferty.
 10. Klient zadba o to, aby „SLV-GSI Polska” Sp. z o.o.  miał zapewniony na żądanie dostęp do wszystkich osób, dokumentów, a także instalacji, urządzeń i pomieszczeń  koniecznych do zrealizowania usługi.
 11. W przypadku nieporozumień między stronami, strony zobowiązują się do ich rozstrzygania w sposób polubowny.  
 12. Praca będzie wykonana we współpracy z upoważnionymi pracownikami Klienta, z uwzględnieniem wiedzy i doświadczenia w zakresie poszczególnych zagadnień oraz istniejących dla poszczególnych jednostek systemów zarządzania, obowiązujących procedur itp.

Warunki finansowe

 1. Oferowane przez „SLV-GSI Polska” Sp. z o.o.  ceny bazują na standardowym czasie pracy tj. 8-mio godzinny dzień pracy, 5 dni w tygodniu (od poniedziałku do piątku) i obejmującym wszystkie zlecone prace w oddziałach i biurach Klienta. Koszty związane z dodatkowy nakładem pracy, przekraczający standardowy czas, zostaną doliczone do faktury.
 2. Wszystkie ceny oraz stawki kosztów zamieszczone w ofercie są kwotami netto i nie zawierają ustawowego podatku od towaru i usług VAT.
 3. Do proponowanych cen usług należy doliczyć koszty dojazdu (np. bilety lotnicze, kolejowe itp.) oraz koszty ewentualnego noclegu (według faktyczne poniesionych kosztów).
 4. Koszt dojazdu samochodem rozliczany zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem „SLV-GSI Polska” Sp. z o.o.   (suma faktycznie przejechanych kilometrów z i do miejsca wykonania usługi na rzecz Klienta).   

Warunki płatności

 1. Rozliczenie zlecenia nastąpi po wykonaniu pracy na podstawie faktury VAT  wystawionej przez „SLV-GSI Polska” Sp. z o.o. 
 2. Wydanie dokumentów sporządzonych w ramach umowy nastąpi po uregulowaniu przez Klienta całości należności wynikającej z faktury VAT wystawionej przez „SLV-GSI Polska” Sp. z o.o. 
 3. Termin płatności faktury: 21 dni licząc od daty wystawienia przez „SLV-GSI Polska” Sp. z o.o.  faktury VAT. 
 4. W przypadku gdy oferta obejmuje ceny podane w walucie obcej, faktura VAT za wykonaną pracę zostanie wystawiona w PLN wg tabeli średnich kursów walut NBP z dnia poprzedzającego dzień wykonania usługi.
 5. Sposób płatności: przelew na konto „SLV-GSI Polska” Sp. z o.o.   zamieszczone w fakturze VAT.

Termin realizacji usługi

Termin realizacji usługi będzie każdorazowo uzgadniany z Klientem.

Termin ważności oferty

Termin ważności oferty zostaje uzgadniany każdorazowo z Klientem i zapisany w Zleceniu / Umowie.

Ochrona danych osobowych

Dane osobowe są przetwarzane i chronione zgodnie z zasadami określonymi na stronie internetowej.