Search
Menü
"Welding Society for International Ltd.
Międzynarodowe Towarzystwo Spawalnictwa sp. z o. o.
Schweißtechnik - WeiterbildungschweißenSchweißtechnik Indrustrie

Zakres kompetencji grupy GSI

GSI oferuje usługi w szerokim zakresie udokumentowanych kompetencji

GSI jest kompetentnym partnerem w obszarach objętych akredytacją, notyfikacją, certyfikacją, orzecznictwem i posiadaniem uznań

Zintegrowany system zarządzania jakością jest zapisany w GSI GROSS!

Zakres działania GSI można przyporządkować czterem różnym obszarom tematycznym, reprezentowanym przez jej oddziały a są to : Szkolenie i Dokształcanie, Zapewnienie Jakości, Technika Materiałowa jak również Badania i Rozwój. W oddziałach wykorzystywane są liczne dopuszczenia, którymi dysponuje GSI.

 

Szkolenie i dokształcanie

Szkolenie i dokształcanie

Szerokie kompetencji w szkoleniu i dokształcaniu czynią GSI kompetentnym partnerem dla przedsiębiorstw, które kładą nacisk na kwalifikowany i certyfikowany personel. Również w przypadku samodzielnego rozwoju zawodowego pracowników i podczas kariery zawodowej, GSI jest pierwszym partnerem do kontaktów.

Certyfikowana oferta szkolenia GSI w spawalnictwie i technikach łączenia obejmuje następujące kwalifikacje:

 • egzaminowany spawacz
 • mistrz spawalnik
 • specjalista spawalnik
 • technik spawalnik
 • konstruktor spawalnik
 • inżynier spawalnik
 • eksperci zgrzewania rezystancyjnego, zgrzewania kołków i natryskiwania cieplnego

 

Certyfikacja personelu w GSI następuje poprzez DVS-PersZert. DVS-PersZert jest akredytowana przez Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH (DAkkS) (Niemieckie Centrum Akredytacji) , ZLS (Centralna Jednostka Krajów Związkowych Republiki Federalnej ds. Bezpieczeństwa) według DIN ISO/IEC 17024 i dyrektywy ciśnieniowej 97/23/EG jako jednostka certyfikacyjna dla personelu w obszarze łączenia, cięcia i powlekania. International Institite of Welding – IIW) (Międzynarodowy Instytut Spawalnictwa) i European Welding Federation for Welding, Joining and Cutting (EWF) (Europejska Federacja Spajania, Łączenia i Cięcia) uznały DVS-PersZert jako Authorized National Body (Autoryzowaną Jednostkę Krajową), przez co DVS-PersZert i GSI mogą działać według międzynarodowych wytycznych tych organizacji.


Dokształcanie w zakresie techniki badań
Spawalnictwo i technika badań wspólnie należą do obszaru działań GSI. Dlatego GSI oferuje również specjalne kwalifikacje w zakresie techniki badań:

 • badania wizualne (VT)
 • badania magnetyczno-proszkowe (MT)
 • badania ultradźwiękowe (UT)
 • badania penetracyjne (PT)
 • kwalifikacje Międzynarodowego Inspektora Spawalniczego (IWIP).

GSI nadaje kwalifikacje uczestnikom poprzez kursy i przygotowanie ich do egzaminu i certyfikacji według DIN EN ISO 9712.

Dokształcanie finansowane ze środków publicznych

Bezrobotni lub ludzie zagrożeni bezrobociem często potrzebują nowej lub poszerzonej perspektywy zawodowej. Z tego powodu GSI dla celów finansowania ze środków publicznych certyfikowało wiele swoich kursów, od spawacza aż do inżyniera spawalnika,. Wszystkie lokalizacje GSI dysponują dopuszczeniem CERTQUA GmbH.

 

Zapewnienie jakości

Zapewnienie jakości

W drodze uzyskiwania kwalifikacji i certyfikacji przez przedsiębiorstwa, GSI jest kompetentnym partnerem , na którego kompetencjach można się opierać. Aby zapewnić neutralność w zapewnieniu jakości, zasady akredytacji powiązane z europejskim rozporządzeniem dotyczącym wyrobów budowlanych wymagają wyraźnego oddzielenia działalności certyfikacyjnej od in¬nych działań. Dlatego też DVS ZERT GmbH jako notyfikowana jednostka NB 2451 od 01.07.2013 przejęła od GSI działalność certyfikacyjną w dziedzinie wyrobów budowlanych (w szczególności według EN 1090-1).

W dziedzinie zapewnienia jakości GSI oferuje następujące usługi:

 • kwalifikowanie personelu
 • kwalifikowanie procesów (kwalifikowanie technologii)
 • przeprowadzenie miarodajnej inspekcji wstępnej i dokumentowanie jej wyników jako podstawy dla zakładowej kontroli produkcji
 • pomoc w budowie systemu, z którego możliwe jest zbudowanie zakładowej kontroli produkcji: wstępna inspekcja służy kontroli czy funkcjonuje system zakładowej kontroli produkcji wewnątrz przedsiębiorstwa i czy wymagane właściwości użytkowe są wiarygodnie sprawdzane i dokumentowane, przez co możliwym się staje wystawienie deklaracji właściwości użytkowych.


GSI jest godnym zaufania partnerem na drodze do certyfikacji i poprzez DVS ZERT GmbH oferuje następujące certyfikacje:

Certyfikacja wyrobów budowlanych według DIN EN 1090-1

Producenci konstrukcji budowlanych ze stali lub aluminium powinni być certyfikowani według DIN EN 1090-1. Aby producenci mogli wprowadzić swoje wyroby na rynek, powinni wystawić deklarację właściwości użytkowych co z kolei wymaga certyfikowanej zakładowej kontroli produkcji (FPC).

Certyfikacja systemów zarzadzania jakością według DIN EN ISO 9001

Dla przedsiębiorstw z przemysłu i rzemiosła, certyfikowany system zarządzania jakością jest ważnym elementem wzmocniającym zaufanie klienta.

Certyfikacja spawalniczych wymagań jakości według DIN EN ISO 3834

Szczególnie dla przedsiębiorstw, stosujących w produkcji procesy spawania, może być przeprowadzona taka certyfikacja zarówno oddzielnie jak i w powiązaniu z DIN EN ISO 9001.

Certyfikacja przedsiębiorstw według SCC (Sicherheits Certyfikat Contraktoren – Posiadacze Certyfikatu Bezpieczeństwa)

W dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy certyfikowany dokument potwierdzający coraz częściej stawiany jest jako wymóg pierwszoplanowy . Szczególnie od podwykonawców wymagany jest udokumentowany system zarządzania SGU (zintegrowany system bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i środowiska). Przedsiębiorstwa takie i ich pracownicy wykorzystują wówczas certyfikat SCC.

Kontrola, nadzór, certyfikacja

Kontrola, nadzór, certyfikacja

Różnie zlokalizowane oddziały GSI rozwinęły w dziedzinie kontroli, nadzoru i certyfikacji różne kompetencje podstawowe. Jest zagwarantowane jednak, że zawsze minimum jedna lokalizacja jest tą, która zajmuje się szczególnie daną dziedziną techniki.


Wyroby budowlane

GSI dysponuje uznaniem DIBt (Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej) jako jednostka badawcza, nadzorująca i certyfikująca według zasad prawa dotyczącego wyrobów budowlanych w następującym zakresie : materiały dodatkowe do spawania, wolno stojące kominy, kształtowniki zamknięte walcowane na zimno i gorąco dla budownictwa stalowego ze stali konstrukcyjnej niestopowej lub drobnoziarnistej, wysokowytrzymałe śruby dla połączeń sprężanych w budownictwie metalowym, wyroby z aluminium i stopów aluminium dla konstrukcji nośnych, wymagania dotyczące słupów i masztów oświetleniowych ze stali i aluminium oraz wiele innych. Zainteresowanym chętnie przekażemy szczegółowe informacje o naszych poszczególnych uznaniach


Pojazdy szynowe. Szyny i rozjazdy

Przedsiębiorstwa, które zajmują się spajaniem w budowie pojazdów szynowych lub spawaniem szyn bądź rozjazdów, podlegają szczególnym wymaganiom. GSI jest jako jednostka certyfikacyjna producentów uznaną do wystawiania certyfikatów dotyczących udokumentowania zdolności do spajania pojazdów szynowych i ich części składowych według EN 15085-2. Ponadto GSI dysponuje współpracownikami, którzy jako kontrolerzy zakładowi zgodnie z DB-RiL 826 dopuszczeni są do wydawania świadectw potwierdzających zdolność przedsiębiorstw do spawania szyn i rozjazdów na torowiskach lub w zakładzie.


Technika zbrojeniowa

GSI jest uznaną przez Wehrwissenschaflicher Institut für Werk-, Explosiv- und Betreibsstoffe (WIWeB) jednostką do przyznawania świadectwa kwalifikacji producenta (wyroby zbrojeniowe o różnych wymaganiach jak również posiadające zdolność do latania).


Spawanie podwodne

GSI zgodnie z Rozdziałem 5.3 DVS-Richtlinie 1801 jest uznaną jednostką dla certyfikacji producentów, którzy prowadzą prace spawalnicze pod wodą.


Ochrona korozyjna. Natryskiwanie cieplne

GSI oferuje przedsiębiorstwom doradztwo, rzeczoznawstwo, nadzór jak również kontrolę prac dla zabezpieczenia przed korozją oraz szkolenie. W tym zakresie GSI oferuje zarówno kursy dla mistrzów ( Kolonenfuhrer ) jak i przygoto¬wanie do egzaminu dla szeroko w świecie uznanego dyplomu inspektora powłok malar¬skich według wymagań FROSIO NS 476.


Technika klejenia

TC-Kleben jest dopuszczonym przez DVS centrum klejenia GSI oraz usługodawcą w dziedzinie techniki klejenia. Dopuszczenie takie stawia wysoki poziom wymagań dla zakwalifikowanej instytucji i jej personelu. To z kolei gwarantuje niezależne, fachowe i uznawane kwalifikacje perso¬nelu techniki klejenia nadawane przez dopuszczoną instytucję.


Certyfikacja według DIN 6701

TC-Kleben jest uznaną jednostką dla klejenia w budowie pojazdów szynowych. Na zlecenie EBA, TC-Kleben prowadzi kontrole zakładów w obszarze produkcji i napraw pojazdów szynowych i ich części składowych, oraz wystawia wymagane certyfikaty.

Technika materiałowa

Technika materiałowa

GSI dysponuje laboratoriami badawczymi, akredytowanymi przez DAkkS według DIN EN ISO/EC 17025.

 

Technika materiałowa stanowi jedną z czterech głównych dziedzin działalności GSI

Ponadto GSI posiada kompetencje według DIN EN ISO/IEC 17025:2005 do prowadzenia badań kontrolnych w następujących dziedzinach:

 • ręczne badania nieniszczące (badania radiograficzne, ultradźwiękowe, penetracyjne, magnetyczno-proszkowe, wizualne, prądami wirowymi i badania szczelności)
 • zmechanizowane badania nieniszczące (badania radiograficzne, ultradźwiękowe i penetracyjne)
 • próby mechaniczno-technologiczne
 • analiza widmowa emisyjna
 • analiza wiązką elektronową w mikroobszarach i konstrukcji struktur za pomocą mikroskopu skaningowego
 • badania korozyjne i badania związane z techniką powierzchniową
 • badania metalograficzne metali, ich stopów i złączy spajanych w przemyśle metalowym wytwórczym i przetwórczym, jak również budowie instalacji i urządzeń
 • próby mechaniczno-technologiczne tworzyw sztucznych
 • badania produkcyjne powłok malarskich
 • określania zawartości wodoru w materiałach i pomiar wielkości elektrycznych, mechanicz-nych, cieplnych i hydraulicznych w technice spajania i cięcia.

 

Akredytacja obowiązuje w zakresie metod badawczych zapisanych w certyfikacie. Zainteresowanym chętnie przekażemy listę akredytowanych lokalizacji wraz z zakresami akredytacji.

Instytucja kompetentna i upoważniona

To czynni GSI silnym partnerem dla przedsiębiorstw przy rozwiązywaniu problemów związanych z technikami łączenia.